Posts

Showing posts from August, 2007

Professional prejudices

Professional prejudices Politics is in the Indians’ blood. They snub nose at anything that they know of. Here is a set of ‘versus’ in my company, and how they are manifested: 1. Officers versus crew e.g. : Officer log ko koi kanoon nahin hai. Crew ko dabaa ke rakho. 2. petty officers versus officers e.g: Jahaz ka kaam officer nahin hum log karta hai. Officer ko koi kaam nahin atta Petty officer khud ko turram khan samjhata hai. 3. crew versus petty officers. (incidently both petty officer’s and crew are members of same grand labour union!!) e.g. Crew sirf sone ke liya hai jahaz par. Inko koi kaam nahin. Petty officer ko paanaa pakdna bhi nahin aata theek se. 4. Deck versus Engine. (again members of same labor union- the MUI) e.g engine waalon ko jaisa bola waisa karma hai. Hum engine nahin dega ko ko jahaaz kya khud dhakke se chalayega. 5. Cadet versus stewards Tum abhi cadet hai aur cadet ki tarah raho. Naya naya chokkra kaha kaha se aa jata hai.. Jahaz ka kaam hum karta hai. Tu